تاريخ روز : شنبه 23 تیر 1403

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت داروسازی شهید قاضی

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

    1-   آیا نیاز به پرداخت ارزش اسمی سهام حق تقدم می باشد ؟-    
   -  آن دسته از سهامداران محترمی که در تاریخ برگزاری مجمع عمومیسالیانه سال مالی منتهی به 1400/12/29 که در 7 خرداد 1401 برگزار شده سهامدار شرکتبوده اند به اندازه سود سهام، مطالبات حال شده دارند و نیاز به واریز ارزش اسمی هرسهم (1،000 ریال) نمی باشند و در صورت عدم پوشش میزان مطالبات خود که در فرم نیز مشخص شده است نیاز به واریزمابه التفاوت سهم می باشند و می بایست  از طریق ایمیل یا پست یا فکس،  فیش واریزی به اضافه گواهینامه حق تقدم تکمیل شده ( تعداد سهام حق تقدمجدید خریداری شده را هم در زیر برگه دست نویس ذکر کنید )را ارسال فرمایند.
-   آن دسته از سهامداران محترم که بعد از تاریخ برگزاری مجمع عمومیسالیانه سال مالی منتهی به 1400/12/29 که در 7 خرداد 1401 برگزار شده سهام شرکتداروسازی شهید قاضی را خریداری نموده اند ،با توجه به عدم اختصاص سود سهام و نبودطلب از شرکت، می بایست مبلغ ارزش اسمی هرسهم که 1،000 ریال می باشد به حساب بانکصادرات واریز نمایند و از طریق ایمیل یا پست یافکس،  فیش واریزی به اضافه گواهینامه حق تقدم ( تعداد سهام حق تقدم جدیدخریداری شده را هم در زیر برگه دست نویس ذکر کنید )را ارسال فرمایند
2-ارسال گواهینامه حق تقدم تا چه تاریخی زمان دارد و از چه طریق امکان ارسال گواهینامه وجود دارد؟تا تاریخ 1401/07/21گواهینامه حق تقدم را از سایت شرکت داروسازیشهید قاضی (سهامی عام)  به آدرسwww.sgco-infusion.com از قسمت امور سهامداران، پرتال سهام دانلود کرده و امضا کنیدو از طریق ایمیل saham@sgco-infusion.com   یا شماره فکس36309306-041 ذکر شده در سایت یااز طریق پست ارسال فرمایید .
3- آیا پرداخت فقط از طریق بانک صادرات انجام گردد؟پیشنهاد میگردد مبالغ پرداختی ترجیحا از طریق شعب بانک صادراتانجام گیرد و در صورت واریز از طریق سایر بانکها دقت گردد تا مبالغ واریز به هردلیل به حساب شخص برگشت نشود.توضیح اینکه شماره حساب اعلامی ( 0115303472008  نزد بانک صادرات شعبه 3570 تبریز)دارای شناسه میباشد و شناسه هر شخص کد ملی سهامدار می باشد که می بایست در فیش واریزی نوشته شود. 
4- مشکلات ورود به سایت شرکت:- نام کاربری: کد بورسی بدون حروف وارد شود. - رمز:  شماره شناسنامه سهامداروارد شود اگر شماره شناسنامه و کد ملی سهامدار یکسان می باشد و با صفر شروع می شودکد ملی بدون صفر اول وارد شود،  در صورتی که همچنان مشکل باقی بود کدملی بهصورت کامل به عنوان رمز ورود وارد شود.- اگر در تاریخ مجمع فوق العاده افزایشسرمایه، سهامدار نباشید برگه حق تقدمی برای شما صادر نشده است فقط فیش پرداختیبرای خرید حق تقدم های جدید  را به همراهکدملی و کدبورسی برای شرکت ارسال فرمایید. 
 5- در صورتی که اشتباه واریز انجام داده باشیم ؟فیش واریزی را به همراه گواهینامه حق تقدمبرای شرکت ارسال فرمایید مبلغ واریزی شما پس از پایان افزایش سرمایه برگشت دادهمیشود. نکته ای  درباره برگه  حق تقدم ها:تعداد سهام و حق تقدم های ذکر شده در برگه های حق تقدم به تاریخروز مجمع فوق العاده شرکت می باشد (1401/05/10) .  
تماس با ما  :تلفن تماس :   5141-041  داخلی 345فکس :               36309306-041  ایمیل :               saham@sgco-infusion.com  آدرس:             تبریز کیلومتر 18 جاده تهران بعد از پلیس راه روبروی مرکز آموزشی جهادکشاورزی خیابان سرمداروراهنمایی:جهت ورود، برای نام کاربری، سهامداران محترم حقیقی 5 رقم (عدد) کد بورسی و برای رمز، شماره شناسنامه خود را وارد نمایند و سهامداران محترم حقوقی برای نام کاربری، 5 رقم (عدد) کد بورسی و برای رمز ،شماره ثبت شرکت را وارد نمایند  .سهامداران محترمی که کد ملی و شماره شناسنامه یکسان دارند جهت ورودبرای نام کاربری، 5 رقم (عدد) کد بورسی و برای رمز ، کد ملی خود را وارد نمایند.

 


 

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی